Modul­byg­geri og Containerindretning

Citat

Design­Mo­dul pro­du­ce­rer indu­stri­elt frem­stil­let byg­geri i form af modu­ler og pavil­lo­ner til pri­vate og erhverv. Her­u­d­over har vi spe­ci­a­li­se­ret os i indret­ning af con­tai­nere til mange formål.

FLEKSIBLE OG GENNEMTÆNKTE LØSNINGER UDEN BEGRÆNSNINGER

Gen­nem dia­log, fag­lig eks­per­tise og råd­giv­ning hjæl­per vi dig med at rea­li­sere dit pro­jekt og læg­ger vægt på at levere løs­nin­ger, der opfyl­der lige netop dine ønsker og behov. Målet er at opfylde både vores egne og vores kun­ders for­vent­nin­ger til høj kva­li­tet og design samt at sikre vores kun­der den bed­ste ser­vice — uan­set om det gæl­der tota­len­tre­prise inden­for modul­byg­geri eller salg af containere.

Vel­kom­men til vores nye hjemmeside

Så er vores nye hjem­meside ende­lig gået i luf­ten. Vi har glæ­det os til at vise jer den og håber, at I synes om den. Som noget nyt — og i håb om at gøre vores hjem­meside mere over­sku­e­lig — har … Læs mere…

Greve Spil­de­vand

Design­Mo­dul as har netop leve­ret 6 nye modu­ler til Greve Spil­de­vand. Modu­lerne blev opstil­let på kun 4 timer og luk­ket ude­fra inden fyraften.

Like os på Facebook

Design­Mo­dul har opret­tet en pro­fil på Face­book og har der­med taget det før­ste skridt ud i de soci­ale medi­ers uni­vers. På Facebook-siden vil vi lægge op til dia­log om alt ved­rø­rende byg­geri og er meget inter­es­se­rede i at høre jeres mening. … Læs mere…